Guide & skillnader på olika typer av värmepumpar

Anställd på klimatteam installerar värmepump

Inledning

Värmepumpar har blivit en central del i strävan mot en hållbar och energieffektiv uppvärmning av bostäder och lokaler. Denna teknologi omvandlar lågtempererad energi från naturliga källor till användbar värme, vilket kan minska både uppvärmningskostnader och miljöpåverkan. I denna artikel kommer vi att utforska de olika typer av värmepumpar, hur de skiljer sig åt, och hur du kan välja den som passar just dina behov.

Olika värmepumpar

Luftvärmepumpar (Luft luftvärmepump och luft vattenvärmepump)

Luftvärmepumpar extraherar värmeenergi från utomhusluften för att värma upp ditt hem och varmvatten. Det kan vara luft-till-luft (luft luftvärmepump), som överför värmen direkt till inomhusluften, eller luft-till-vatten (luft vattenvärmepump), som värmer upp vattnet i ditt värmesystem.

Fördelar:

 • Lägre installationskostnad jämfört med andra system.
 • Kan användas för både uppvärmning och kylning.
 • Relativt enkla att installera.

Nackdelar:

 • Viss effektförlust vid extremt låga temperaturer, även om detta blir allt mindre av ett problem med nya modeller. Bra komplement är då direktverkande el som extra värmekälla.

Frånluftsvärmepumpar

En frånluftsvärmepump återvinner värme från hemmets frånluft och använder den för att värma upp tappvarmvatten och inomhusluft. Det är ett slutet system som ofta kombineras med mekanisk ventilation.

Fördelar:

 • Högt återvinningsvärde av energi som annars skulle gå förlorad.
 • Passar bra för välisolerade hem med god ventilation.
 • Låga driftkostnader.

Nackdelar:

 • Kräver ett välisolerat hus med bra ventilation.
 • Kan vara dyra att installera beroende på befintliga ventilationssystem.

Jordvärmepumpar

Jordvärmevärmepumpar utnyttjar den solenergi som lagrats i marken. De är effektiva och pålitliga, med förmågan att konsekvent leverera värme till ditt hem.

Fördelar:

 • En jämn och stabil värmekälla under hela året, oavsett yttre temperaturer.
 • Mindre känslig för kortvariga klimatförändringar tack vare jordens isolerande egenskaper.

Nackdelar:

 • Krav på större ytor kan begränsa installationen på små tomter eller där markanvändningen är restriktiv.

Bergvärmepumpar

Bergvärmepumpar borrar djupare ner i jordens skikt för att nå och utnyttja den konstanta temperaturen i berggrunden, vilket skapar en pålitlig och kraftfull värmekälla till huset.

Fördelar:

 • Tar inte lika stor plats på tomten, vilket kan vara avgörande där ytan är begränsad.
 • Tappar sällan effektivitet, eftersom berggrunden inte påverkas nämnvärt av yttemperaturen.

Nackdelar:

 • Borrningsprocessen kan vara kostsam initialt och kräver en större investering.

Skillnader mellan luft- och frånluftsvärmepumpar

Luftvärmepumpar kontra frånluftsvärmepumpar

Luftvärmepumpar är enheter som extraherar värme från utomhusluften och förvandlar den för att värma upp ditt hem. Dessa system är vanligen placerade på en byggnads yttre delar, och noggrann placering kan säkerställa att de inte stör byggnadens yttre utseende.

Installation och underhåll:

 • Installationen av luftvärmepumpar är relativt enkel och kräver vanligtvis bara ett lämpligt utrymme utomhus.
 • De kan behöva regelbunden rengöring för att de ska kunna hålla igång effektivt, särskilt i områden med mycket växtlighet eller snöfall.
 • Även om de är designade för att klara kalla klimat, så kan de under extrema temperaturer förlora en del av sin effektivitet och då kräva en backup-värmekälla.

Frånluftsvärmepumpar använder sig av den varma luft som genereras inomhus i huset och som normalt skulle gå till spillo. De integreras med husets ventilationssystem och är ofta osynliga utifrån.

Installation och underhåll:

 • Dessa system kräver en noggrann integrering med husets ventilation, vilket kan vara mer komplicerat än installationen av en luftvärmepump.
 • Underhållet fokuserar på att hålla ventilationssystemet rent, inklusive regelbundet byte av filter, för att säkerställa effektivitet och god luftkvalitet inomhus.

Kostnadseffektivitet och lämpliga användningsområden:

 • Luftvärmepumpar är mycket kostnadseffektiva där klimatet är milt, men även i kallare områden med lämplig dimensionering och installation.
 • Frånluftsvärmepumpar tenderar att vara mer kostnadseffektiva i nya eller renoverade byggnader som är välisolerade och därmed behåller värmen bättre.

Vilken bör man välja?

När man överväger valet mellan en luftvärmepump och en frånluftsvärmepump är det viktigt att tänka på flera faktorer:

Husets behov och storlek:

 • Större hus med högre värmekrav kan dra nytta av en luftvärmepump, speciellt om de kombineras med andra uppvärmningssystem för att maximera effektiviteten.

Geografiskt läge:

 • I regioner med hårdare vintertemperaturer kan luftvärmepumpar vara ett bra alternativ då de kan ge flexibiliteten att enkelt integreras med andra värmekällor för att säkerställa konstant inomhustemperatur.

Energiförbrukning och miljöpåverkan:

 • Frånluftsvärmepumpar är särskilt energieffektiva då de återvinner inomhusluftens värme som annars skulle försvinna ut. De är idealiska för energimedvetna hushåll som strävar efter att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis bör valet av värmepumpsmodell göras efter en bedömning av de individuella förutsättningarna i varje hem. Det är viktigt att väga in husets isoleringsnivå, klimatet, men också de personliga ekonomiska och miljömässiga målen.

Jordvärme vs bergvärme

Hur jordvärmepump fungerar

Jordvärme utnyttjar solenergin som lagras i marken. Ett system av rör läggs ut i marken där vätska cirkulerar och samlar upp värme.

Hur bergvärmepump fungerar

Bergvärme använder sig av djupa borrhål där värmen från berggrunden överförs till en värmebärande vätska i ett slutet system.

Jämförelse av jordvärmepump och bergvärmepump

Kostnader, installation, underhåll:

 • Jordvärme kräver mer yta men mindre borrning.
 • Bergvärme är mer kostnadseffektivt på längre sikt men har högre initiala installationskostnader.

Lämplighet för olika typer av fastigheter:

 • Jordvärme passar fastigheter med tillgång till stora ytor.
 • Bergvärme passar där markarean är begränsad.

Vad de har gemensamt är att dessa system kräver ett vattenburet värmesystem för att föra värmen från marken eller berggrunden till husets värmeutgivare som radiatorer eller golvvärme.

Att välja rätt värmepump

Behov och förutsättningar

För att avgöra vilken värmepump som är optimal för ditt hem är det viktigt att bedöma husets specifika behov. Ta hänsyn till faktorer som storleken på bostaden, isoleringens kvalitet, och om ditt nuvarande system är baserat på direktverkande el eller använder sig av vattenburna värmesystem. Denna information är avgörande för att kunna välja en värmepump som ger effektiv uppvärmning och konstant inomhuskomfort.

Ekonomi och subventioner

Se över den initiala kostnaden i relation till de årliga driftskostnaderna. Ta även reda på vilka ekonomiska stöd som finns, då dessa kan göra en större investering i en högeffektiv pump mer överkomlig.

Miljöpåverkan

En effektiv värmepump stöder övergången till grönare energi. Genom att välja en modell med hög verkningsgrad bidrar du aktivt till att minska energianvändning och därmed miljöavtrycket.

Avslutning

Att välja rätt värmepump är ett viktigt beslut för både din plånbok och planeten. På KLIMATteam har vi valt att specialisera oss på luft luftvärmepump, en effektiv och miljövänlig uppvärmningsmetod. Vi hjälper dig gärna att utforska fördelarna med detta alternativ av värmepump och hur den kan passa just ditt hem. För rådgivning, kontakta oss så vi guidar dig mot en hållbar och kostnadseffektiv uppvärmningslösning.

Dela detta inlägg