Felsökning

Vi hjälper dig med felsökning av din värmepump för att öka livslängden.

LUFTVÄRMEPUMPEN VÄRMER INTE SOM DEN SKA

 • Luftvärmepumpen är inte inställd på rätt läge, heat/värmeläge vilket oftast är en solsymbol
 • Hastigheten på fläkten är inställd på låg hastighet
 • Filterna är inte rengjorda från smuts, damm och fetter.
 • Utedelen är täckt av snö eller is.
 • Rummet är för kallt vid start. Det behövs en viss grundtemperatur för att maskinen ska kunna starta.
 • Utomhusdelen är tilltäppt med damm.

Felsökning Daikin luftvärmepump

Luftvärmepumpen är inte inställd på rätt läge, heat/värmeläge vilket oftast är en solsymbol
Hastigheten på fläkten är inställd på låg hastighet
Filterna är inte rengjorda från smuts, damm och fetter.
Utedelen är täckt av snö eller is.
Rummet är för kallt vid start. Det behövs en viss grundtemperatur för att maskinen ska kunna starta.
Utomhusdelen är tilltäppt med damm.

Felsökning på Daikin:

Har maskinen stannat och blinkar?

Prova alltid först att bryta strömmen till anläggningen ca 1-2 minuter.
Antingen om det finns en brytare, stickkontakt eller släck säkringen, prova sedan igen.

Stannar maskinen och börjar blinka igen?
Då finns en felkod att läsa av.

Så får du fram felkoden (om dioden blinkar) med fjärrkontrollen. Det går också att utläsa i appen om maskinen är uppkopplad

Om din luft-luftvärmepump stannar på grund utav ett fel börjar lysdioden för drift att blinka. Felkoden visas inte automatiskt.

Nedan förklarar vi hur du letar fram den:

 • Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder på fjärrkontrollen samtidigt som ni pekar på innerdelen.
 • Nu blinkar koden 00 i displayen på fjärrkontrollen
  Tryck på ”cancel” med ett vanligt knapptryck upprepade gånger tills du hör ett långt pip.
 • Varje gång man trycker kommer innerdelen att pipa och i vissa fall två pip. Det är det långa pipet vi letar efter.
 • Läs av felkoden på fjärrkontrollsdisplayen.
 • Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder för att lämna felsökningsläget. (Avbryts även om du inte trycker på ”cancel” igen under 1 minuter.)

Kontakta oss via formuläret och lämna felkoden så återkommer vi så snabbt vi kan.

Vanliga felkoder Daikin luftvärmepumpar

Felkod Betydelse:
00 – Normal (inget fel)
UA -Inomhus-utomhusenhet kombinationsfel
U0 – Brist på köldmedium
U2 -Spänningsfall eller överspänning på huvudkrets
U4 – Felfunktion i förbindelse (mellan inomhus-utomhusenhet)
A1 – Fel på inomhusenhetens kretskort
A3 – Onormal dräneringsnivå.
A5 – Högtryckspressostat eller frostskydd
A6 – Fel på fläktmotor (inomhusenhet)
AH – Fel i dammuppsamlaren. Fel i underhållsfritt filter.
C4 – Fel på värmeväxlarens temperatursensor (inomhusenhet)
C9 – Fel på sugluftens temperatursensor (inomhusenhet)
EA – Fel vid växling mellan kyla-värme
E1 – Fel i kretskort (utomhusenhet)
E5 – Överlast kompressorn/ OL startad
E6 – Fel kompressoruppstart
E7 – Fel på DC fläktmotor
F3 – Hög temperatur i utmatningsrör
F6 – Högtryckspressostat (för kyla) / Onormal kondensortemperatur
H0 – Sensorfel
H6 – Driftstopp på grund av fel på sensorn för positionsavkänning
H8 – Fel i DC-strömsensor
H9 – Fel på sugluftens temperatursensor
J3 – Fel på utloppsrörets temperatursensor
J6 – Fel på värmeväxlarens temperatursensor
L3 – Hög temperatur i elektriska delar
L4 – Hög temperatur på kylflänsen för inverterarkretsen
L5 – Överström på utgång
P4 – Fel på temperatursensor för inverterkretsens kylfläns
6E – Byt filter för dålig lukt

Felsökning Panasonic luftvärmepump

Prova alltid först att bryta strömmen till anläggningen ca 1-2 minuter.

Antingen om det finns en brytare, stickkontakt eller släck säkringen, prova sedan igen.

Stannar maskinen och börjar blinka igen?
Då finns en felkod att läsa av.

 • Håll knappen ”check” på fjärrkontrollen intryckt i ca 5 sekunder.
 • Nu visas ”–”0 på fjärrkontrollens display.
  Tryck på knapparna för ”timern”
 • Nu visas koden ”H00”, som betyder ”ingen avvikelse” på displayen och en signal skickas till luftvärmepumpen.
 • Varje tryck på pilknapparna kommer att visa en ny felkod på displayen och en signal skickas till luftvärmepumpen.
 • När koden på fjärrkontrollen stämmer överens med den senaste felkoden som lagrats i luftvärmepumpen, tänds LED-lampan för ”power” i 30 sekunder och ett ihållande pip hörs i fyra sekunder.
 • Om koden på fjärrkontrollen inte stämmer överens med den senaste felkoden som lagrats i luftvärmepumpen, lyser LED-lampan för ”power” i 0,5 sekunder, och inget ljud hörs.
 • Håll knappen ”check” intryckt i ca 5 sekunder för att lämna felsökningsläget. (Avbryts även om du inte trycker på några knappar igen under 30 sekunder.)


Kontakta oss via formuläret och lämna felkoden så återkommer vi så snabbt vi kan.

Vanliga felkoder Panasonic luftvärmepumpar

H00 – No memory failure (felsökning finns ej)
H11 – Indoor/outdoor abnormal communication
H14 – Indoor intake air temp sensor abnormality
H15 – Compressor temp sensor abnormality
H16 – Outdoor current transformer (CT) abnormality
H19 – Indoor fan motor merchanism lock
H23 – Indoor heat exchanger temp sensor 1 abnormality
H24 – Indoor heat exchanger temp sensor 2 abnormality
H25 – Indoor E-Ion abnormality
H27 – Outdoor air temp sensor abnormality
H28 – Outdoor heat exchanger temp sensor 1 abnormality
H30 – Outdoor discharge pipe temp sensor abnormality
H33 – Indoor/outdoor misconnection abnormality
H38 – Indoor/outdoor mismatch (felsökning finns ej)
H58 – Indoor gas sensor abnormality
H97 – Outdoor fan motor mechanism lock
H98 – Indoor high pressure protection
H99 – Indoor operating unit freeze protection
F11 – 4-way valve switching abnormality
F90 – Power factor correction (PFC) circuit protection
F91 – Refrigeration cycle abnormality
F93 – Compressor abnormal revolution
F95 – Outdoor cooling high pressure protection
F96 – Power transistor module overheating protection
F97 – Compressor overheating protection
F98 – Total running current protection
F99 – Outdoor direct current (DC) peak detection

Felsökning

Anställda på KlimatTeam